گزارش

((بریز و بپاش)) کاربران آی‌دیجی

در رویداد جمعه سیاه

معرفی گزارش نهواره آی دیجی

گزارش پیش رو، گزیده ای از داده های آماری در رویداد جمعه سیاه (بریز و بپاش) آی دیجی است که توسط واحد مدیریت راهبردی کسب و کار آی دیجی استخراج شده است. نکته قابل توجه در این رویداد، ارائه اولین گزارش آی دیجی از رویداد های خود است که به صورت عمومی منتشر می شود. این گزارش در پاسخ بخ این سوال که ((بریز و بپاش کاربر ایرانی در طول این رویداد چگونه بوده است ؟)).

X